Privacyverklaring

Versie: 04-05-2018

1.1 De Jagersvereniging en gegevensbescherming

De Jagersvereniging is er voor iedereen die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt de Jagersvereniging bepaalde gegevens van betrokkenen. Dit primair ten behoeve van het consolideren van de voordelen van het lidmaatschap. Verder behartigt en bevordert zij de belangen van de jacht en de jagers in de breedste zin van het woord. Ze verzorgt de informatievoorziening van(uit) en naar de Jagersvereniging, en gaat verdere overeenkomsten aan om aan het gezamenlijk namens onze leden gevoerde beleid vorm te geven.

Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier de Jagersvereniging omgaat met persoonsgegevens van haar leden, deelnemers, donateurs, (begunstigden), relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website.

De Jagersvereniging heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd. Basisgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang u lid bent.

Door middel van deze verklaring en het daaraan gekoppelde, separate cookiebeleid, het onderliggende (interne) privacybeleid en bijbehorende maatregelen onderstreept de Jagersvereniging de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil eenieder informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.

 

1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De Jagersvereniging gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor gebruikelijke doeleinden, te weten de overeenkomst en de gerechtvaardigde belangen van de vereniging (inherent aan het lidmaatschap) zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd.

Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau kan dit betekenen dat u geen lid kunt worden.

Ruwweg kunnen de volgende categorieën van verwerkingen worden onderscheiden:

A. Het voeren van een ledenadministratie, financiële administratie en verdere noodzakelijke en gebruikelijke handelingen in het kader van het lidmaatschapsaangelegenheden. Denk aan het innen van lidmaatschapsgelden.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien (zoals het hanteren van een fiscale bewaartermijn van 7 jaar).

Daarnaast: het verstrekken van informatie over jacht(activiteiten) conform de gerechtvaardigde verwachtingen van de leden.

De Jagersvereniging heeft een signaleringsfunctie als belangenbehartiger en informeert de leden via de website, nieuwsbrieven en het magazine De Jager met enige regelmaat over ontwikkelingen en activiteiten in het kader van de vereniging.

B. Afnemen en voorbereiden van producten of diensten – via het landelijke bureau, de afdelingen communicatie, ecologie, juridische zaken of bedrijfsvoering, dan wel specifieke aanvragen via de website. Denk bijvoorbeeld aan een inschrijving voor een kennissessie in het kader van de bestuursacademie, het beantwoorden van uw vraag over jagen, of uw verzoek om informatie over communicatiemateriaal te ontvangen. Maar wij zenden soms ook informatie van u door.

Vragen die worden gesteld via onze website dan wel (juridische) dossiers die worden aangemeld worden telkens strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.

Verzekeringsdiensten worden geheel door een derde partij uitgevoerd, uitsluitend op uw verzoek en na doorverwijzing door de Jagersvereniging. Ten behoeve van het waarborgen van uw privacy is er met de verzekeraar AON een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten.

De Jagersvereniging en verzekeraar Aon wisselen onderling data van leden uit in het kader van de uitvoering van de verzekeringszaken voor de leden.

De aanvraag, verstrekking en facturatie omtrent verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekeringen, individuele verzekeringen, jachtuitrusting- en jachthondenverzekering) verlopen volledig en uitsluitend via AON, conform de eisen gesteld in de Wet Financieel Toezicht (WFT) en door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De uitvoering van overige overeenkomsten; bijvoorbeeld de overeenkomst met de uitgever en de distributeur voor het toezenden van de Jager.

C. Wanneer u contact heeft met de Jagersvereniging, zowel in persoon, telefonisch als via e-mail.

Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de relevante afdelingen ten behoeve van een reactie.

Denk aan:

*het invullen van een aanmeld- of contactformulier

*deelname aan onderzoek of (communicatie)activiteiten

*inloggen op uw account

*aanmeldingen voor nieuwsbrieven

*activiteit op social media

*gebruik van de website(s), of

*het leveren van een bijdrage aan een redactioneel stuk

D. Interne analyses voor procesverbetering, archivering en geanonimiseerde verwerking voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek (waaronder inbegrepen de meetbare gegevens van uw websitebezoek zoals verzameld door Google Analytics (zie verder het cookiebeleid). Bewaartermijnen worden hierdoor mogelijk opgerekt tot voorbij de periode van het lidmaatschap zelf als rechtsgrondslag.

E. Social media, E-mail campagnes, informatievoorziening en contact

De Jagersvereniging gaat in dialoog met bezoekers van de sociale media kanalen en volgt de ontwikkelingen online. Nuttige en relevante informatie wordt via deze weg verspreid. Vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Voor een zekere en rechtstreekse beantwoording blijft contact via e-mail of telefoon aangewezen. De Jagersvereniging en sommige van haar medewerkers zijn daartoe actief op onder meer Facebook en Twitter. Soms wordt actief deelgenomen aan discussies online. Eenieder die een bijdrage post op sociale media is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij staan een respectvolle omgang met elkaar voor en sporen onze leden aan om dit actief uit te dragen.

F. Gebruik van cookies: zie separaat cookiebeleid

 

1.3 Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt…:

-inzien (inzagerecht),

-wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),

-verwijderen (recht op vergetelheid),

of

-beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),

-bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar),

-dan wel gegevens wilt meenemen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).

Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij de Jagersvereniging via info@jagersvereniging.nl o.v.v. AVG en kort uw belangrijkste vraag uitgeschreven. Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd (met het functionele lidmaatschap als ondergrens). Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen.

De Jagersvereniging kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder in uw rechten te treden.

We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt.

Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van de Jagersvereniging? Het staat u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.

 

1.4 Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden

Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming. Relevante derde partijen aan wie u zou kunnen denken zijn de verzekeraar AON (indien u een of meer verzekeringsproducten afneemt) en de uitgever Senefelder (voor de ontvangst van het ledenmagazine De Jager).

Om uw rechten te waarborgen ziet de Jagersvereniging bijvoorbeeld via een verwerkersovereenkomst met relevante partijen expliciet toe op naleving van de privacywetgeving door externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken voor de onder 1.2 vermelde doelen.

Publicaties

Voor een redactionele bijdrage of publicatie van uw foto op onze website, vragen wij u expliciet vooraf om toestemming.

Indien u zelf foto’s plaatst en informatie verstrekt (bijvoorbeeld via Facebook dan wel de initiatieven wildopdekaart of biottoopprojecten – zie hieronder), wordt verondersteld dat u akkoord gaat met plaatsing en publieke verspreiding van die foto’s of tekstberichten.

Wildopdekaart(.nl)

Wildopdekaart is een initiatief voor en door jagers met als doel om de aanbieders en afnemers van wild bij elkaar te brengen, en zo het eten van wild te bevorderen. Jagers, restaurants en winkels kunnen zich vrijwillig aanmelden op deze webpagina. Publieke gegevens van restaurants en winkels worden na invoer op de site gedeeld. Voor gegevens direct herleidbaar tot individuele jagers geldt dit niet. Wel is het mogelijk om via de website een contactverzoek in te dienen bij de jager. Gegevens over personen achter wild op de kaart worden niet gedeeld met derden.

Biotoopprojecten.nl

Deze website is een verzamelplaats voor projecten in het kader van biotoopverbetering en het vergroten van de biodiversiteit. Geïnteresseerde partijen maken een account aan en kunnen via die weg foto’s en beschrijvingen uploaden van relevante nieuwe projecten. Aanmelden kan via de website. Via een beveiligde login kunnen foto’s en beschrijvingen worden ge-upload. Deze gegevens worden centraal in de database opgeslagen, beheerd en vrijgegeven door de Jagersvereniging, om te worden toegevoegd aan het overzicht op de website. Gegevens van personen of organisaties worden voor zover niet openbaar gemaakt door de aanmelder door de Jagersvereniging niet aan derden verstrekt.

 

1.5 Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door de Jagersvereniging worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de vereniging dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van vereniging en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de vereniging.

Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geïnformeerd via bijvoorbeeld de wekelijkse nieuwsbrieven, of ons magazine de Jager. Wij adviseren u bij een bijzondere interesse regelmatig deze pagina te bezoeken om te bezien of er aanpassingen zijn gedaan.

 

1.6 Disclaimer

Onze website is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren.

Deze site dient als bron van informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De Jagersvereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring.

Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. De jagersvereniging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.

 

1.7 Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het beleid van de vereniging hieromtrent kunt u richten aan de Jagersvereniging via info@jagersvereniging.nl of telefonisch doorgeven via tel. 033-4619841 (graag o.v.v. het onderwerp privacy).